Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Necon A/S

 

Betingelsernes gyldighed

Nedenstående betingelser er gældende for alle tilbud og leverancer fra og alle ordrer til Necon A/S. Alle andre betingelser, bl.a. sådanne fremsat i f.eks. købers ordre, er ikke bindende, medmindre vi skriftligt har erklæret os indforstået hermed.

For eventuelle situationer ikke belyst i følgende henvises til NL92.

Tilbud og ordrebekræftelser

Tilbuddet er gyldigt, indtil udløbet af den i tilbubdet anførte frist, således at accept af tilbudbet er modtaget hos os forinden. Hvis intet andet fremgår af tilbubdet, er gyldigheden 1 måned fra tilbudsdato.

Angivne leveringstider er uforbindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet.

Hvis betalingsbetingelsen er forudbetaling, er tilbudte leveringstid fra det tidspunkt, hvor betaling er modtaget.

Priser og betaling

Medmindre anden skriftlig aftale foreligger, leveres alle varer ab fabrik ekskl. emballage. Forsendelsesmåden bestemmes af Necon A/S efter vores frie skøn og uden ansvar for eventuelle fragtdifferencer.

Priser er ekskl. moms, og vore almindelige betalingsbetingelser er 10 dage netto fra fakturadato. For udenlandske kunder er betalingsbetingelsen forudbetaling.

Ordrer på under 400 kr. tillægges et ekspeditionsgebyr.

Ved overskridelse af betalingsfristen forbeholder vi os ret til at opkræve 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned.

Levering

Leveringstiden opgivet på ordrebekræftelsen er kun tilnærmelsesvis, og vi er i enhver henseende uden ansvar for indtrufne forsinkelser eller leveringsmuligheder uanset disses art, og uanset om disse forhold kan tilskrives os.

I tilfælde af overskridelse af den fastsatte leveringstid forpligter vi os til, senest 14 dage efter at have modtaget skriftlig forespørgsel fra køber, at angive det forventede leveringstidspunkt. Køber kan i intet tilfælde kræve erstatning på grund af for sen levering.

 

Ejendomsforhold

De leverede varer forbliver vores ejendom, indtil fuldstændig betaling har fundet sted. Ved misligholdelse af de aftalte betalingsfrister forbeholder vi os ret til at forlange varerne tilbageleveret.

Risikoovergang

Risikoen overgår til køber, når forsendelsen er leveret på leveringsadressen.

Annullering af ordre

Ved annullering af en ordre forbeholder vi os ret til at opkræve en på forhånd fastlagt procentdel af

salgsprisen. Denne procentdel vil blive opkrævet alt efter produktionsstadie i henhold til vores

underleverandørs afbestillingsmatrix, som kan fremskaffes ved henvendelse.

Returnering af varer

Varer tages kun retur efter forudgående aftale og kun såfremt de er ubrugte, ubeskadigede og i originalemballage. I så fald opkræves et returneringsgebyr på 30 % af købsprisen. Specielt fremstillede eller specielt hjemtagne varer tages ikke retur.

Reklamationsfrist

Eventuelle reklamationer over synlige fejl og mangler skal straks og senest 8 dage efter modtagelse – inden varerne tages i brug – meddeles til os.

Eventuelle reklamationer over skjulte fejl og mangler skal straks efter konstatering – og senest inden garantiperiodens udløb – meddeles til os.

Fremsatte reklamationer berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for præsterede leverancer.

Garanti

Vi yder garanti for det solgte ved brug under normale driftsforhold i henhold til vore underleverandørers garantibestemmelser. Varer, der som følge af væsentlige mangler er eller bliver uanvendelige p.g.a. påviselig materiale- eller fabrikationsfejl, skal indsendes til os. Såfremt vi anerkender reklamationen, vil varen blive ombyttet eller repareret uden omkostninger for køber.

Garantien omfatter ikke forhold, som skyldes almindeligt slid, dårlig vedligeholdelse, forkert montering eller ukorrekt behandling, herunder indgreb og ændringer samt anvendelse af uoriginale reservedele.

Vores ansvar for mangler bortfalder endvidere, såfremt dette skyldes fejlagtige beregninger, der ikke er korrigeret af køber, uanset at denne har været opfordret til at foretage kontrol af beregningerne.

Produktansvar

Vi er kun ansvarlige for den skade, som den solgte vare forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. Vores ansvar for skader på ting kan højst udgøre den aftalte pris. Vores erstatningsansvar er endvidere betinget af, at der fra vores side er udvist grov uagtsomhed.

Værneting:

Eventuelle retstvister mellem parterne afgøres endeligt efter dansk lov, efter vort valg ved voldgiftsretten eller de ordinære domstole. Rettens afgørelse er bindende for parterne og kan ikke appelleres.

 

Sidst revideret d. 27/1 2014.